Betingelser

TRÆNINGSPROGRAM

§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt. Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Byens Fitness. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

§2. Medlemskort
Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Byens Fitness, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.

§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS medlemskab tilmeldes aftalen DIBS og du betaler kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Byens Fitness opbevarer de nødvendige personlige oplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes DIBS/kontantoverførselsaftale, d.v.s., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Byens Fitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Byens Fitness.

§5. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til Byens Fitness via en opsigelses blanket som fås i centret, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. november, og har en minimumsperiode på 3 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.01.2017. Byens Fitness skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 31.12.2016, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Byens Fitness forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) Varsel vil også kunne ses på informationtavlen i Byens Fitness, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret
Byens Fitness er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Byens Fitness er også røgfrit område, Al træning og ophold i Byens Fitness foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Byens Fitness. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen, eller accept fra en forældre. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. 
Træning udenfor bemandingstiderne er ligeledes på eget ansvar. Det er ikke tilladt at lukke andre ind og alle træningslokaler og reception er video overvåget. Børn under 15 år skal følges af en voksen. 

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Byens Fitness ansatte, kan Byens Fitness uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.
Byens Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og udbud af hold. Desuden kan Byens Fitness samme dag aflyse hold ved sygdom, manglende tilmelding m.m. eller ændre instruktør/holdtype senest 1 time før holdets planlagte start, der refunderes ikke noget i forbindelse med dette.

§11. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Byens Fitness. Byens Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande:
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Byens Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Der skal medbringes en hængelås til skabene i herrernes omklædningsrum. Den kan også købes i receptionen.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder:
Ved indmeldelsen giver du lov til at Byens Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Byens Fitness.

§14. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske via online booking senest 2 timer før holdstart og senest dagen før kl. 22.00 på morgen biking holdene samt alle weekend biking hold. Husk også at slette dig fra ventelisten indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på www.byens-fitness.dk (online booking). Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS kr. 30,- ved kontant medlemskab mister du 1 dags træning. Beløbet trækkes automatisk ved den næste DIBS trækning.

§15. Fremmøde
Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på touch screen ved receptionen.

§16. Venteliste
Står du på venteliste er det dit eget ansvar at kontrollere om du har fået en plads på holdet. Får du en plads men ikke møder op gælder det som for sent afbud, se §14.
§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen
Før du begynder din træning hos os anbefaler vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne. Husk at medbringe træningstøj og indendørs sko.

§ 17. Antidoping Danmark. Byens fitness har en aftale med Anti doping Danmark, hvorfor du kan blive indkaldt til en test.